Giới thiệu khoa

Quá trình thành lập, chức năng và nhiệm vụ. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có lịch sử hình thành và phát triển hơn 15 năm cùng với lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Văn Hiến, tiền thân là 06 khoa độc lập thuộc khối ngành khoa học
giới thiệu khoa